Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

Duurzaamheid, een begrip oorspronkelijk afkomstig uit de bosbouw en visserij sector gaat over het dusdanig beheren van de natuurlijke structuren en processen zonder dat deze principieel worden aangetast. Het evenwicht niet dusdanig verstoren dat natuurlijk herstel niet kan plaatsvinden. Het respecteren van deze gebruiksruimte betekent ook dat toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken. Het volledig inrichten van bedrijfsprocessen op een absoluut duurzame manier is vooralsnog een utopie. Dat wil niet zeggen dat niet gestreefd kan worden naar een hoger niveau van duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling waar een evenwicht bestaat tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Binnen de Syndus Group is ook aandacht voor de impact die we hebben op het milieu en het reduceren van CO2 uitstoot. Sinds 2012 wordt jaarlijks een inventarisatie gemaakt van gebruiksgegevens welke worden vertaald naar CO2 uitstoot. ‘Meten is weten’.

Syndus Group is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. 

 

CO2 prestatieladder

Wat is de CO2 prestatieladder?

Het doel van de ladder is op de eerste plaats bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en vervolgens permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven uiteindelijk om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen. Maatregel (co2-prestatieladder.nl)

Inzicht

De eerste stap in het neerzetten van een duurzaamheidbeleid en het reduceren van CO2 uitstoot is inzicht in de verbruiksgegevens van het bedrijf. Daarom wordt er sinds 2012 jaarlijks en vanaf 2015 elk halfjaar een ‘carbon footprint’ opgesteld. Hiermee wordt inzicht verkregen in de energiestromen die door de Syndus Group als organisatie gaan en de CO2 uitstoot waar de Syndus Group voor verantwoordelijk is.

Reductie

Nadat door het opstellen van een carbon footprint inzage verkregen is in het verbruik binnen de Syndus Group kan actie genomen worden om het verbruik en daarmee samenhangende CO2 uitstoot te reduceren. In 2014 is een nul-meting uitgevoerd en aan de hand daarvan is een CO2 reductiedoelstelling opgesteld. Hierin is de strategie weergegeven en een reductie doelstelling verwoord. In de periode van 2014-2017 is de reductiedoelstelling ruimschoots gehaald met 17% reductie per gewerkt uur. 

Deze reductie doelstelling is vervolgens vertaald naar kwantiatieve reductiedoelstellingen. De Syndus Group heeft hiervoor een reductieplan opgesteld wat van 2020 tot 2023 ten uitvoer zal worden gebracht om de mat van duurzaamheid en milieu impact te verbeteren. In dit plan wordt concreet beschreven welke stappen gezet zullen gaan worden ten behoeve van CO2 reductie. 

Energie management

Het onderwerp duurzaamheid en CO2 reductie is opgenomen in het managementprogramma. Het ‘energiemanagement actieplan’ en ‘energiemeetplan’ van de Syndus Group geven meer duidelijkheid over de manier waarop CO2 reductie is opgenomen in het managementprogramma.

Keteninitiatieven

Ten behoeve van het reduceren van CO2 uitstoot wordt ook samenwerking gezocht met andere partijen om in eerste instantie kennis te delen en in een vervolgstadium tot CO2 reductie te kunnen komen.